سفارش تبلیغ
صبا ویژن

90/10/26
3:13 عصر

نجواهای یتیمانه...

بدست شبخیز در دسته

سرم مشتاق دستانت،

                و موهایم به دنبال نوازش های آرامت...

و این چشمان غم دیده؛همه جا را برای دیدن تو جستجو کرده...

 

گوش هایم،آه؛گوش هایم عجیب درد میکند اما؛خودش را خوبــــــــــــ خوبـــــــــــــــــــــــــــ تیز کرده...

                                                             به دنبال صدایی از تو میگرده...

پاهایم؛خودش قول داده،اگر باز آمدی بابا

                         دگر حرفی زخم هایش نزند...

و در پیشواز آغوش گرمت تا در دروازه شام بدود...

خودش قول داده است بابا...

به همه گفتم که می آیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی...

نمیدانم چرا هر وقت میگویم که می آیی...

                                               نشانم میدهد آن دختر شامی...و میخندد...

وعمه میرود یک گوشه ای آرام میگرید...

تحمل میکنم بابا...خوب میدانم که می آیی...

و دیگر دختر شامی نمی خندد...

و عمه گوشه ای آرام نمیگرید...

تحمل میکنم بابا تا بیایی...

تا نوازشم کنی...

تا اشکهایم را کم کنی...

تا دوباره گوشواره به گوشم کنی...

                 و پاهایم-که قول داده بود دیگر درد نگیرد-

                     در پیشواز آغوش گرمت تا در دروازه شام بدود...